Ramon Sans Rovira

Biografía

Publicaciones

La darrera oportunitat

La darrera oportunitat

Un petit llibre que no et deixarà indiferent.
Ramon Sans Rovira, autor d’aquest llibre, és un enginyer industrial de reconegut prestigi que ha dedicat tota la seva vida professional a la direcció de R+D d’una important multinacional catalana del sector de béns d’equip. En els últims anys, s’ha dedicat a investigar i a publicar sobre la viabilitat tècnica i econòmica de les energies renovables i la seva capacitat de convertir-se en veritables alternatives al model energètic actual basat en cremar combustibles fòssils. Una tesi que va demostrar en el seu anterior llibre, també publicat per Octaedro: El col·lapse és evitable. La transició energètica del segle XXI (TE21).
Aquest nou llibre: La darrera oportunitat. La transició energètica del segle XXI (TE21) segueix la línia de l’anterior. Gràcies a un discurs rigorós, però sempre clar i comprensible, permet que el lector es familiaritzi amb termes sovint confosos com energia, potència o consum, i conegui les singularitats de les fonts energètiques no renovables i dels fluxos renovables. A partir d’aquí, desmenteix la multitud d’arguments fal·laços que encara esgrimeixen els que s’oposen al canvi i desenvolupa un model renovable, que anomena TE21, que no només és possible, sinó infinitament avantatjós.
Al costat de totes les evidències tècniques, si per alguna cosa sobresurt aquest llibre és per la seva profunda humanitat i per la seva capacitat de fer-nos reflexionar sobre com els nostres hàbits energètics han aconseguit que el nostre planeta, amb una natura que ha estat immensament rica i generosa, es trobi avui afectat per un gravíssim «càncer climàtic» que amenaça la nostra pròpia supervivència. Serem capaços de superar-lo? Només si som conscients que aquesta és la nostra darrera oportunitat.

leer más
El col·lapse és evitable

El col·lapse és evitable

El col·lapse és evitable. La transició energètica del segle XXI (TE21) és més que un llibre sobre la situació energètica actual, la seva projecció en el futur o les seves possibles solucions. Es tracta d’un estudi en el qual s’uneixen rigor i genialitat, escrit en un llenguatge clar, directe i accessible, que ve avalat per la solvència tècnica de Ramon Sans, enginyer industrial de reconegut prestigi, que, amb la col·laboració d’Elisa Pulla, professional polifacètica, desplega davant nostre tota la seva saviesa energètica enfocant solucions clares, concretes i factibles que permetin resoldre l’incert futur que es deriva de la situació actual. Es parteix d’una certesa: considerant les dades actuals, i si no es reacciona a temps, en tot just un parell de dècades ens veurem immersos en una gravíssima crisi d’intensitat insospitada que afectarà molt negativament la qualitat de vida dels nostres fills i néts. A partir d’aquí, i evitant sempre caure tant en els habituals discursos catastrofistes o esbiaixats com en tecnicismes o en projectes de complexitat incomprensible, els autors se centren a afirmar la possibilitat del canvi i a dissenyar com es pot produir.

Tanmateix, el veritable nucli del llibre, el que respon realment a la pregunta de com evitar el «col·lapse», el constitueix la tercera part: «La TE21. Transició energètica del segle XXI», en què, en primer lloc, es desgranen meticulosament les necessitats energètiques finals que precisem els usuaris i es determina, a partir d’elles i «fent compte enrere», la quantia de les necessitats primàries tant en el cas que aquestes siguin proveïdes per combustibles fòssils i urani com també en el cas que ho fossin mitjançant fluxos (fonts) renovables. A partir d’aquí, es proposen solucions concretes per a cada cas, calculant potències, costos i superfícies, s’examina l’evolució prevista de la factura exterior en concepte de combustibles fòssils (FEF) per tal de determinar el cost econòmic i l’immens estalvi de la transició i, ja a la quarta part, es detalla el decàleg de les accions a emprendre per fer-la.

Les conclusions són clares. Per començar, l’aplicació d’una correcta comptabilitat energètica porta a determinar que les necessitats energètiques primàries són, en un model renovable, molt inferiors a les del model actual, la qual cosa, afegida a la gratuïtat i inesgotabilitat dels fluxos renovables, fa d’ells, sense cap dubte, una clara solució de futur. Però a més de desenvolupar un nou model energètic basat en les renovables, la TE21 també comporta la resolució de problemes mediambientals (a causa de les nul·les emissions de CO2 que es deriven de la producció energètica mitjançant renovables) i, el que és més sorprenent, constitueix una interessantíssima opció a l’hora d’afrontar la crisi econòmica a causa de l’immens estalvi que suposa a curt i llarg termini.

Acompanyen el llibre, en forma d’annexos, 39 pàgines de minucioses i detallades taules en color en què es poden ampliar i contrastar les dades referents a l’Europa dels 28 en general i en particular a Catalunya i als cinc països: Alemanya, Espanya, França, Anglaterra i Itàlia, que s’utilitzen com a exemples de realitats diverses al llarg de l’estudi. Ja que es tracta d’un projecte «viu», està subjecte a revisió i/o ampliació a altres zones geogràfiques a mesura que noves dades i/o escenaris puguin anar apareixent.

leer más
El crac energètic

El crac energètic

L’esgotament dels recursos combustibles fòssils és una realitat avalada per totes les fonts oficials que en xifren les existències restants. El llibre recull tant l’estat de les fonts energètiques que utilitzem arreu del món per tirar endavant el model econòmic de creixement que hem propugnat els últims segles, com els elevadíssims consums mundials i l’anàlisi de les fal·làcies que es divulguen per tranquil·litzar la població.
Si bé les energies renovables podrien ser una part de la solució al crac energètic, no són suficients si mantenim el consum actual. Anualment estem consumint allò que el planeta va trigar milions d’anys a crear. Així doncs, la clau no és altra que canviar el paradigma econòmic. El decreixement ha deixat de ser una opció. Haurem de repensar com viatgem, com vivim, com ens alimentem, com treballem… En cadascuna de les nostres facetes de la vida podem aconseguir estalvi energètic.
Aquest no és el llibre de l’apocalipsi, malgrat que el fet de contraposar les xifres del consum mundial a les existències energètiques ens revela un panorama no massa encoratjador. Al contrari, només vol despertar la consciència de totes i cadascuna de les persones que consumim energia perquè una a una comencem a canviar l’ús social que en fem i puguem incidir en les polítiques energètiques col·lectives. Una bona part del problema es resoldria evitant els usos inadequats i analitzant els itineraris que segueix l’energia.
Tots tenim un paper en el canvi energètic. La responsabilitat per garantir un futur més enllà de l’esgotament dels combustibles fòssils és de tots.

leer más
El colapso es evitable

El colapso es evitable

La transición energética del Siglo XXI (TE21): El colapso se evitable es más que un libro acerca de la situación energética actual, de su proyección en el futuro o de sus posibles soluciones. Se trata de un estudio en el que se unen rigor y genialidad escrito en un lenguaje claro, directo y accesible, que viene avalado por la solvencia técnica de Ramon Sans, ingeniero industrial de reconocido prestigio, quien, con la colaboración de Elisa Pulla, profesional polifacética, despliega ante nosotros toda su sabiduría energética enfocando soluciones claras, concretas y factibles que permitan resolver el incierto futuro que se deriva de la situación actual. Se parte de una certeza: considerando los datos actuales, y si no se reacciona a tiempo, en apenas un par de décadas nos veremos inmersos en una gravísima crisis de intensidad insospechada que afectará muy negativamente a la calidad de vida de nuestros hijos y nietos. A partir de ahí, y evitando siempre caer tanto en los habituales discursos catastrofistas o sesgados como en tecnicismos incomprensibles o en proyectos de complejidad inasumible, los autores se centran en afirmar la posibilidad del cambio y en diseñar el cómo podrá producirse.
Sin duda, el primer paso para evitar el “colapso” es tomar conciencia de que las energías renovables, las procedentes del Sol, del Viento, del Agua, etc., son gratuitas, más que abundantes, perfectamente aprovechables y pueden abastecer sin duda, practicamente en un 100%, nuestras necesidades energéticas futuras. La primera parte del libro trata sobre el presente de la energía poniendo especial atención en las falacias o “leyendas urbanas” que sobre ella gravitan y en los errores de contabilidad energética y económica que contribuyen a las mismas. La segunda parte corresponde a los Itinerarios Energéticos, un excelente y clarificador estudio de Ramon Sans que enumera y desarrolla los caminos o itinerarios que sigue la energía desde sus fuentes primarias hasta su uso final, demostrándose, a través de ellos, la poca eficiencia de la mayoría de los usos energéticos actuales y la necesidad de un cambio de modelo.
No obstante, el verdadero núcleo del libro, el que responde realmente a la pregunta de cómo evitar el “colapso”, lo constituye la tercera parte: “La TE21. Transición energética del siglo XXI”, en la que, en primer lugar, se desgranan meticulosamente las necesidades energéticas finales que precisamos los usuarios y se determina, a partir de ellas y yendo “hacia atrás”, la cuantía de las necesidades primarias tanto en el caso de que estas sean abastecidas por combustibles fósiles y uranio como también en el supuesto de que lo fueran mediante flujos (fuentes) renovables. A partir de ahí, se proponen soluciones concretas para cada caso, calculando potencias, costes y superficies, se examina la evolución prevista de la factura exterior en concepto de combustibles fósiles (FEF) con el fin de determinar el coste económico y el inmenso ahorro de la transición y, ya en la cuarta parte, se detalla el decálogo de las acciones a emprender para llevarla a cabo.
Las conclusiones son claras: además de desarrollar un nuevo modelo energético basado en las renovables, la TE21 también conlleva la resolución de problemas mediambientales (debido a las nulas emisiones de CO2) y, lo que es más sorprendente, constituye una interesantísima opción a la hora de afrontar la crisis económica debido al inmenso ahorro que supone a corto y largo plazo.
Acompañan al libro, en forma de anexos, 30 páginas de minuciosas y detalladas tablas en color en las que se pueden ampliar y contrastar los datos referentes a la Europa de los 28 en general y a cinco países en particular: Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia. Puesto que se trata de un proyecto “vivo”, está sujeto a revisión y/o a ampliación a otras zonas geográficas a medida que nuevos datos y/o escenarios puedan ir apareciendo.

leer más
El crac energético

El crac energético

El agotamiento de los recursos combustibles fósiles es una realidad avalada por todas las fuentes oficiales que cifran las existencias restantes. Este libro recoge tanto el estado de las fuentes energéticas que utilizamos en todo el mundo para tirar adelante el modelo económico de crecimiento que hemos propugnado los últimos siglos, como los elevadísimos consumos mundiales y el análisis de las falacias que se divulgan para tranquilizar a la población.
Si las energías renovables podrían ser una parte de la solución al crac energético, no son suficientes si mantenemos el consumo actual. Anualmente estamos consumiendo aquello que el planeta tardó millones de años en crear. Así, pues, la clave no es otra que cambiar el paradigma económico. El decrecimiento es la única opción. Deberemos replantearnos cómo viajamos, cómo nos alimentamos, cómo trabajamos… En cada una de las facetas de nuestra vida podemos conseguir ahorro energético.
Este no es el libro del apocalipsis, aunque el hecho de contraponer las cifras del consumo mundial a las existencias energéticas nos revela un panorama no demasiado alentador. Al contrario, solo pretende despertar la conciencia de todas y cada una de las personas que consumimos energía, para que una a una empecemos a cambiar el uso social que hacemos de ella y podamos incidir en las políticas energéticas colectivas. Una buena parte del problema se resolvería evitando los usos inadecuados y analizando los itinerarios que sigue la energía.
Todos tenemos un papel en el cambio energético. La responsabilidad para garantizar un futuro más allá del agotamiento de los combustibles fósiles es de todos.

leer más

Pin It on Pinterest