Salmurri Trinxet, Ferran

Biography

Publications

Aprendre i ensenyar amb benestar i empatia

Aprendre i ensenyar amb benestar i empatia

Des de finals del segle passat, les descobertes científiques sobre la funció indispensable de les emocions en el desenvolupament personal i social i en l’aprenentatge han suposat un canvi determinant en l’àmbit de la formació de les persones. En aquesta obra, adreçada al professorat de totes les etapes educatives, es parteix d’una exposició de la funció de les emocions i de la salut psicològica d’infants i joves, es presenten propostes d’actuació en el centre i dins l’aula, per acabar obrint algunes reflexions sobre com estructurar la formació i assumir la pròpia professió. S’inclou, així mateix, un ampli espai de reflexió sobre els estils educatius i l’equilibri emocional d’educadors i educadores i s’ofereixen eines de coaching. Tot plegat des de la mirada de la psicologia, la pedagogia i la neurociència.
Pel seu contingut, l’obra és d’interès no només per al professorat sinó per a totes les persones i col·lectius que, conscients de la influència que tots exercim sobre els altres i especialment sobre les noves generacions, participem i hem de contribuir a la millora de la salut emocional de la comunitat on vivim. L’obra també pretén col·laborar en la construcció d’una ciutadania amb nous valors, més activa i emprenedora, que cerca la millora de tot el col·lectiu humà.

read more
Aprender y educar con bienestar y empatía

Aprender y educar con bienestar y empatía

Desde finales del siglo pasado, los descubrimientos científicos sobre la función indispensable de las emociones en el desarrollo personal y social y en el aprendizaje han supuesto un cambio determinante en el ámbito de la formación de las personas. En esta obra, dirigida al profesorado de todas las etapas educativas, se parte de una exposición de la función de las emociones y de la salud psicológica de niños y jóvenes, se presentan propuestas de actuación en el centro y en el aula, para terminar abriendo algunas reflexiones sobre cómo estructurar la formación y asumir la propia profesión. Se incluye, asimismo, un amplio espacio de reflexión sobre los estilos educativos y el equilibrio emocional de educadores y educadoras y se ofrecen herramientas de coaching. Todo ello desde la mirada de la psicología, la pedagogía y la neurociencia.

Por su contenido, la obra no solo es de interés para el profesorado, sino también para todas las personas y colectivos que, conscientes de la influencia que todos ejercemos sobre los demás, y especialmente sobre las nuevas generaciones, participamos en la mejora de la salud emocional de la comunidad donde vivimos y debemos contribuir a ello. La obra también pretende colaborar en la construcción de una ciudadanía con nuevos valores, más activa y emprendedora, que busca la mejora de todo el colectivo humano.

read more

Pin It on Pinterest