La competència digital docent (CDD) és una competència transversal que tot professional de l’educació ha d’adquirir per poder exercir la seva tasca amb qualitat, en el context de desenvolupament tecnològic i canvi metodològic que impera en l’actualitat. Existeixen ja alguns models consolidats que permeten aproximar-se de forma prou detallada a la conceptualització de la CDD, com és el cas del Marc de referència de la competència digital docent (MRCDD), basat en referents de la Unió Europea i adoptat pel Ministerio de Educación i el Departament d’Educació a Catalunya. Ara bé, existeix encara una mancança a l’hora d’exposar estratègies concretes per a la implementació d’aquests principis a l’aula, o com es pot treballar i desenvolupar la CDD amb docents en formació inicial. Mitjançant 49 activitats didàctiques, en aquest llibre se suggereixen pistes i es tracen indicacions per treballar en les diferents assignatures del màster de formació del professorat (MUFP) el desenvolupament de la CDD seguint el MRCDD. Es dirigeix, per tant, a qualsevol agent de la comunitat educativa que vulgui conèixer propostes aplicables a les aules d’educació superior en els estudis de formació del professorat. També pot resultar d’interès per a professionals d’altres nivells educatius, així com per a altres agents com ara famílies i la societat en general.

read more