Collet, Jordi

Biography

Publications

Escola, famílies i comunitat

Escola, famílies i comunitat

Els esdeveniments que presenciem aquests últims temps, tant en l’àmbit global com local, constaten que vivim un autèntic canvi d’època, en què les regles del joc social i educatiu s’estan transformant profundament.

En aquest context, totes les educacions –l’escolar, la familiar, l’esportiva, l’artística o la del lleure– experimenten un notable desajust entre unes respostes antigues i unes preguntes que canvien substancialment. Davant d’aquest desajust és imprescindible entendre, plantejar i construir polítiques i accions educatives des d’una perspectiva que les inclogui totes –la familiar, l’escolar, la comunitària, etc.– i que tingui molt en compte la seva absoluta interdependència. Aquesta és la idea clau: no es pot intentar educar pertinentment en el segle XXI sense tenir en compte famílies, docents i comunitat i les seves estretes interrelacions.

Jordi Collet i Antoni Tort, basant-se en les seves recerques, proposen exemples, accions i debats per educar el millor possible en el nostre món, reconeixent, alhora, tot allò après fins avui.

read more
Escuela, familias y comunidad

Escuela, familias y comunidad

Los acontecimientos que estamos presenciando estos últimos tiempos, tanto a nivel global como a nivel local, constatan que vivimos un auténtico cambio de época en el cual las reglas del juego social y educativo se están transformando profundamente.

En este contexto, todas las educaciones –la escolar, la familiar, la deportiva, la artística o la del tiempo libre– experimentan un notable desajuste entre unas respuestas antiguas y unas preguntas que están cambiando sustancialmente. Ante ese desajuste, es imprescindible entender, plantear y construir políticas y acciones educativas desde una perspectiva que las incluya a todas –la familiar, la escolar, la comunitaria, etc.– y que tenga muy en cuenta su absoluta interdependencia. Esa es la idea clave: no se puede intentar educar pertinentemente en el siglo xxi sin tener en cuenta a familias, docentes y comunidad y sus estrechas interrelaciones.

Jordi Collet y Antoni Tort, basándose en sus investigaciones, proponen ejemplos, acciones y debates para educar lo mejor posible en nuestro mundo, reconociendo a la vez todo lo aprendido hasta hoy.

read more

Pin It on Pinterest