Ramon Palau

Biography

Doctor en Tecnologia Educativa per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Ha fet estades internacionals de recerca en diferents institucions europees. Actualment desenvolupa la seva tasca investigadora i docent en comissió de serveis a la Universitat Rovira i Virgili, exercint-hi la coordinació del màster del professorat, fent docència en aquest màster. És doctorat en tecnologia educativa i investigador sènior al grup de recerca ARGET (Applied Research Group in Education and Technology). Les seves línies d’investigació són la competència digital docent, el flipped learning i la utilització de la sensòrica i la intel·ligència artificial per a la millora dels espais d’aprenentatge i els processos d’ensenyament-aprenentatge.

Universitat Rovira i Virgili
ramon.palau@urv.cat

Publications

La competència digital docent al Màster de formació del professorat de les universitats de Catalunya

La competència digital docent al Màster de formació del professorat de les universitats de Catalunya

La competència digital docent (CDD) és una competència transversal que tot professional de l’educació ha d’adquirir per poder exercir la seva tasca amb qualitat, en el context de desenvolupament tecnològic i canvi metodològic que impera en l’actualitat. Existeixen ja alguns models consolidats que permeten aproximar-se de forma prou detallada a la conceptualització de la CDD, com és el cas del Marc de referència de la competència digital docent (MRCDD), basat en referents de la Unió Europea i adoptat pel Ministerio de Educación i el Departament d’Educació a Catalunya. Ara bé, existeix encara una mancança a l’hora d’exposar estratègies concretes per a la implementació d’aquests principis a l’aula, o com es pot treballar i desenvolupar la CDD amb docents en formació inicial. Mitjançant 49 activitats didàctiques, en aquest llibre se suggereixen pistes i es tracen indicacions per treballar en les diferents assignatures del màster de formació del professorat (MUFP) el desenvolupament de la CDD seguint el MRCDD. Es dirigeix, per tant, a qualsevol agent de la comunitat educativa que vulgui conèixer propostes aplicables a les aules d’educació superior en els estudis de formació del professorat. També pot resultar d’interès per a professionals d’altres nivells educatius, així com per a altres agents com ara famílies i la societat en general.

read more
Tecnología educativa para los retos de la era digital

Tecnología educativa para los retos de la era digital

La edición del Fórum Internacional de Educación y Tecnología (FIET) de 2021 supuso una nueva oportunidad para reunir a expertos y expertas del ámbito educativo a escala mundial con la finalidad de generar un espacio de intercambio constructivo. Este libro recoge las aportaciones más relevantes que se presentaron durante los días del FIET en forma de comunicaciones científicas y que pretenden promover la reflexión y la transformación en torno a la investigación y la innovación educativa en la era digital. En este volumen, el conjunto de comunicaciones se estructura en tres ejes temáticos, que son los mismos que han articulado el relato del congreso: procesos educativos en contextos digitales (eje I); procesos de integración y transferencia de la investigación y la innovación en tecnología educativa (eje II); y ciudadanía digital responsable (eje III).

Estas comunicaciones son una oportunidad para conocer los diferentes ámbitos de innovación e investigación en el ámbito de la tecnología educativa. Recoger evidencias de la realidad educativa nos permitirá generar nuevos conocimientos que, una vez transferidos, representarán una base fundamental para asegurar el avance, la modernización y la mejora de la calidad de los procesos educativos entendidos en contextos digitales.

El FIET 2021 ha constituido un foro de debate y de cocreación con visión internacional, al mismo tiempo que una oportunidad para poder definir nuevos ámbitos de trabajo interdisciplinar y colaborativo y otras estrategias conjuntas de acción.

read more

Pin It on Pinterest