José Manuel Pérez Tornero

Biography

Publications

Aprendre a ser crítics amb internet

Aprendre a ser crítics amb internet

La nostra pot considerar-se l’era de la informació. L’ús generalitzat d’internet i de les noves tecnologies ha donat lloc al fet que tant joves com adults es mantinguin connectats en tot moment. La xarxa genera grans volums d’informació que consumim, comentem, compartim… a través de múltiples dispositius: ordinadors, telèfons intel·ligents, tauletes…

Per a alguns, però, aquest excés d’informació és contraproduent i es troba en l’origen d’un dels mals de la nostra societat: la desinformació. El nostre sentit crític s’està veient afectat per aquest allau de dades i cada vegada resulta més complicat discernir entre allò que és cert i allò que és fals. Això evidencia, per tant, la necessitat de fer de l’alfabetització mediàtica un dels objectius educatius d’aquest segle.

Són els joves capaços de manegar la informació que avui tenen a l’abast? Sembla que no, raó per la qual Aprendre a ser crítics amb internet aposta per mostrar a famílies i docents el camí que cal seguir per fer que els seus fills i alumnes siguin capaços de plantejar-se preguntes, qüestionar informacions, cercar alternatives, resoldre problemes… i desenvolupar, en darrera instància, la capacitat per consumir i generar informació de manera crítica i responsable.

read more
Aprendre valors amb internet

Aprendre valors amb internet

Internet ha esdevingut en poc temps una extensió del món físic i, gràcies a la revolució que ha representat el desenvolupament de la telefonia intel·ligent, ha propiciat una interacció gairebé permanent. Per a molts, però, això no ha servit més que per soscavar el nostre sistema de valors i estimular actituds negatives com la relativització de problemes, la manca d’honestedat, el culte al jo, la vulneració dels drets d’autor o l’enaltiment del discurs de l’odi, entre d’altres.

És cert que la xarxa pot ser emprada per determinats usuaris com a mitjà per expressar i difondre aquests i altres antivalors, però també pot ser un instrument idoni per a la difusió de valors positius. Amb la correcta formació en netiqueta i una sèrie de propostes que possibiliten la definició d’un entorn digital sa, infants i adolescents també poden adquirir els valors que calen per prendre consciència dels problemes del seu entorn.

Aprendre valors amb internet analitza els pros i contres de la xarxa com a mitjà per fer que els joves aprenguin no només a fer un ús segur i responsable d’aquesta, sinó a assumir, a més, principis i valors ètics com el respecte, la tolerància i la cooperació amb els altres.

read more
Aprendre a llegir amb internet

Aprendre a llegir amb internet

Tot i que sembli mentida, la nostra societat requereix d’un nou model d’alfabetització. Ja no n’hi ha prou amb saber llegir i escriure com s’ha fet de manera tradicional, sinó que també cal saber fer-ho en nous formats i suports. A l’era de la informació es fa imprescindible, per tant, apostar per l’alfabetització mediàtica. La influència permanent d’internet i la resta de mass media s’ha fet evident en tots els àmbits de la societat, inclòs l’ensenyament. Això fa que les noves generacions de nadius digitals s’hagin de formar en els llenguatges i les formes de comunicació propis d’un món hiperconnectat en el que els usuaris són mediàtics i multipantalla. Ja sigui des de casa o des de l’escola s’ha de contribuir que infants i adolescents desenvolupin les competències comunicatives i el sentit crític a l’hora de fer servir diferents formats i a adaptar-se a nous llenguatges, canals i formes de producció i de difusió de la informació. D’aquesta manera, la pregunta que ens hem de plantejar ja no és què estudiar, sinó com estudiar. Aprendre a llegir amb internet analitza els canvis que s’han donat en les formes de llegir i escriure i planteja propostes per formar al nou lector digital.

read more
Aprendre a relacionar-se amb internet

Aprendre a relacionar-se amb internet

Internet ha esdevingut un ampli espai de trobada que possibilita la connexió entre milions d’usuaris de tot el planeta. De fet, el món virtual s’ha convertit en una extensió del món físic i les xarxes socials en el millor mitjà per relacionar-se amb els altres. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube… són alguns dels exemples més coneguts de les xarxes socials, tot i que n’existeixen molts altres. Cada dia, persones de tot el planeta es connecten a les xarxes i interactuen amb altres persones, comparteixen fotos, opinen, comenten… Sovint sense considerar amb qui ho fan ni les conseqüències que això pot tenir. De manera especial, són els adolescents els que fan un ús més intensiu de les xarxes. Moltes vegades cerquen destacar, acumular «amics» i engreixar el seu compte de «M’agrada». Això pot fer pensar que les xarxes són pernicioses per a ells i que només contribueixen a potenciar antivalors com la vanitat i l’egocentrisme. Amb l’objectiu d’acabar amb aquesta idea, Aprendre a relacionar-se amb internet proposa estratègies i rutines que ajudaran a famílies i docents a desenvolupar relacions positives a la xarxa.

read more
Aprendre a estudiar amb internet

Aprendre a estudiar amb internet

El món de l’ensenyament es troba en aquests moments en un autèntic encreuament de camins. El recent auge de nous corrents pedagògics i el cada cop major protagonisme de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) obliguen a considerar estratègies d’ensenyament-aprenentatge adaptades al nou paradigma educatiu.

Aquestes noves estratègies han de considerar la necessitat d’integrar de manera natural l’ús d’internet i de les TIC en els diferents nivells formatius. No es tracta de digitalitzar per digitalitzar, sinó d’aprofitar al màxim les possibilitats que aquests recursos ofereixen per ajudar els alumnes no només a estudiar, sinó també a desenvolupar la creativitat, la capacitat de treball en equip, la motivació davant l’aprenentatge…

Encara avui moltes famílies i docents desconfien de la integració de les TIC en l’ensenyament i tenen dubtes sobre els beneficis que poden tenir per l’aprenentatge. Per aquesta raó, Aprendre a estudiar amb internet pretén oferir, sobretot al professorat, algunes idees, estratègies, rutines i eines que l’ajudin a millorar els coneixements i les competències de l’alumnat gràcies a l’ús de les noves tecnologies.

read more
Aprendre a ser amb internet

Aprendre a ser amb internet

Els infants i adolescents d’avui han nascut i crescut amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i internet ha esdevingut per a ells una extensió del món físic. De fet, poden ser considerats nadius digitals, terme que va encunyar Marc Prensky fa alguns anys.

Les noves generacions han fet del ciberespai un entorn on interactuen, opinen, aprenen, consumeixen o, fins i tot, creen. La hiperconnectivitat del nostre temps, propiciada pels social media, condiciona i modela la pròpia identitat dels més joves, inclosa la digital.

Malgrat tot, els nostres petits s’aventuren moltes vegades a explorar el ciberespai sense conèixer els problemes i amenaces que hi poden trobar. Per aquesta raó, Aprendre a ser amb internet vol oferir a famílies i docents algunes idees clau que els permetran acompanyar els seus fills i alumnes en el descobriment i l’exploració de la xarxa. El fi és poder fer d’ells autèntics ciutadans 2.0.

read more
Aprender a ser críticos con internet

Aprender a ser críticos con internet

Puede considerarse que vivimos en la era de la información. El uso generalizado de internet y de las nuevas tecnologías ha propiciado que tanto jóvenes como adultos se mantengan conectados en todo momento. La red genera grandes volúmenes de información que consumimos, comentamos, compartimos… a través de múltiples dispositivos: ordenadores, teléfonos inteligentes, tabletas…

Para algunos, sin embargo, este exceso de información es contraproducente y se encuentra en el origen de uno de los males de nuestra sociedad: la desinformación. Nuestro sentido crítico se está viendo afectado por un aluvión de datos y cada vez resulta más complicado discernir entre lo cierto y lo falso. Esto evidencia, por tanto, la necesidad de que la alfabetización mediática sea uno de los objetivos educativos de este siglo.

¿Son los jóvenes capaces de manejar la información que hoy tienen a su alcance? Parece que no, por lo que Aprender a ser críticos con internet apuesta por mostrar a familias y docentes el camino que hay que seguir para que sus hijos y alumnos sean capaces de plantearse preguntas, cuestionar informaciones, buscar alternativas, resolver problemas… y desarrollar, en última instancia, su capacidad para consumir y generar información crítica y responsablemente.

read more
Aprender valores con internet

Aprender valores con internet

Internet se ha convertido en poco tiempo en una extensión del mundo físico y, gracias a la revolución que ha supuesto el desarrollo de la telefonía inteligente, ha propiciado una interacción casi permanente. Para muchos, sin embargo, esto no ha servido más que para socavar nuestro propio sistema de valores y estimular actitudes negativas, como la relativización de problemas, la falta de honestidad, el culto al yo, la vulneración de los derechos de autor o el enaltecimiento del discurso del odio, entre otras.

Es cierto que la red puede ser utilizada por ciertos usuarios como el medio para expresar y propagar estos y otros antivalores, pero también puede ser un instrumento idóneo para la difusión de valores positivos. Con la correcta formación en netiqueta y una serie de propuestas que posibiliten la definición de un entorno digital sano, los niños y adolescentes también pueden adquirir los valores necesarios para concienciarse de los problemas de su entorno.

Para ello, Aprender valores con internet analiza los pros y los contras de la red como medio que contribuye a que los jóvenes no solo aprendan a hacer un uso seguro y responsable de esta, sino para que además asuman principios y valores éticos como el respeto, la tolerancia y la cooperación con los demás.

read more
Aprender a leer con internet

Aprender a leer con internet

Aunque parezca mentira, nuestra sociedad requiere un nuevo modelo de alfabetización. Ya no basta con saber leer y escribir como tradicionalmente se ha venido haciendo, sino que también es necesario saber hacerlo en nuevos formatos y soportes. En la era de la información es imprescindible, por tanto, apostar por la alfabetización mediática.

La influencia permanente de internet y el resto de mass media se ha hecho evidente en todos los ámbitos de la sociedad, incluida la enseñanza. Esto hace que las nuevas generaciones de nativos digitales se tengan que formar en los lenguajes y modos de comunicación propios de un mundo hiperconectado, en el que los usuarios son mediáticos y multipantalla.

Tanto desde el hogar como desde la escuela se debe contribuir a que niños y adolescentes desarrollen las competencias comunicativas y su sentido crítico a la hora de manejar distintos formatos, adaptarse a nuevos lenguajes, canales y formas de producción y de difusión de la información. De este modo, la pregunta que debemos plantearnos ya no es qué estudiar, sino cómo estudiar. Para ello, Aprender a leer con internet analiza los cambios que se han dado en las formas de leer y escribir y plantea propuestas para formar al nuevo lector digital.

read more
Aprender a relacionarse con internet

Aprender a relacionarse con internet

Internet se ha convertido en un amplio espacio de encuentro que posibilita la conexión entre millones de usuarios de todo el planeta. De hecho, el mundo virtual se ha convertido en una extensión del propio mundo físico y las redes sociales, en el mejor medio para relacionarse con los demás.

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube… son algunos de los ejemplos más conocidos de redes sociales, aunque existen muchos otros. Cada día, personas de todo el planeta se conectan a las redes e interactúan con otras personas, comparten fotos, opinan, comentan… Muchas veces sin considerar con quién lo hacen ni las consecuencias que ello puede tener.

De manera especial, son los adolescentes quienes hacen un uso más intensivo de estas redes. Muchas veces buscan destacar, acumular «amigos» y engordar su cuenta de «Me gusta». Esto puede hacer pensar que las redes son perniciosas para ellos y que solo contribuyen a potenciar antivalores como la vanidad y el egocentrismo. Con el objetivo de acabar con esta idea, Aprender a relacionarse con internet propone estrategias y rutinas que ayudarán a familias y docentes a desarrollar relaciones positivas en la red.

read more

Pin It on Pinterest