Jordi Collet

Biography

Jordi Collet Sabé is Senior Lecturer in Sociology of Education at the University of Vic-UCC (Barcelona) and Honorary Senior Research Associate at the Institute of Education (University College London). He has been a researcher at the IGOP (Institute of Government and Public Policy, Autonomous University of Barcelona) and is a researcher at GREUV (UVIC-UCC).

He has specialised in issues such as changes in family socialisation, educational policies, relations between schools, families and the community, educational networking, citizen participation, youth and associations, school governance and the fight against school failure and educational inequalities. He has published numerous articles and books such as: How and why do families educate today?(Icaria, 2013); “Family education today: new models, new tensions and new inequalities” (Cuadernos de pedagogía, 2014); “Education and territory: 15 years of City Education Projects in Catalonia” (Scripta Nova, 2016, with Joan Subirats); “Enxaneta Project. Support for the school success of all students: theoretical and methodological bases” (Temps d’Educació, 2016); or “Transforming the identity of head teachers in Catalonia through assessment” (Journal of Education Policy, 2016).

Together, Jordi Collet and Antoni Tort have published Famílies, escola i èxit. Millorar els vincles per millorar els resultats (Fundació Bofill, 2011); Millors vincles, millors resultats? La relació entre docents i famílies per a l’èxit acadèmic de tot l’alumnat (Fundació Bofill, 2014); “Escuelas, familias y resultados académicos. A new model for analysing teacher-parent relationships for the success of all pupils” (Profesorado, 2014); “What do families of the “professional and managerial” class educate their children for?” (British Journal of Sociology of Education, 2015). Their latest joint publication is the coordination of the volume La gobernanza escolar democrática (Morata, 2016).

Publications

Escola, famílies i comunitat

Escola, famílies i comunitat

Els esdeveniments que presenciem aquests últims temps, tant en l’àmbit global com local, constaten que vivim un autèntic canvi d’època, en què les regles del joc social i educatiu s’estan transformant profundament.

En aquest context, totes les educacions –l’escolar, la familiar, l’esportiva, l’artística o la del lleure– experimenten un notable desajust entre unes respostes antigues i unes preguntes que canvien substancialment. Davant d’aquest desajust és imprescindible entendre, plantejar i construir polítiques i accions educatives des d’una perspectiva que les inclogui totes –la familiar, l’escolar, la comunitària, etc.– i que tingui molt en compte la seva absoluta interdependència. Aquesta és la idea clau: no es pot intentar educar pertinentment en el segle XXI sense tenir en compte famílies, docents i comunitat i les seves estretes interrelacions.

Jordi Collet i Antoni Tort, basant-se en les seves recerques, proposen exemples, accions i debats per educar el millor possible en el nostre món, reconeixent, alhora, tot allò après fins avui.

read more
Escuela, familias y comunidad

Escuela, familias y comunidad

Los acontecimientos que estamos presenciando estos últimos tiempos, tanto a nivel global como a nivel local, constatan que vivimos un auténtico cambio de época en el cual las reglas del juego social y educativo se están transformando profundamente.

En este contexto, todas las educaciones –la escolar, la familiar, la deportiva, la artística o la del tiempo libre– experimentan un notable desajuste entre unas respuestas antiguas y unas preguntas que están cambiando sustancialmente. Ante ese desajuste, es imprescindible entender, plantear y construir políticas y acciones educativas desde una perspectiva que las incluya a todas –la familiar, la escolar, la comunitaria, etc.– y que tenga muy en cuenta su absoluta interdependencia. Esa es la idea clave: no se puede intentar educar pertinentemente en el siglo xxi sin tener en cuenta a familias, docentes y comunidad y sus estrechas interrelaciones.

Jordi Collet y Antoni Tort, basándose en sus investigaciones, proponen ejemplos, acciones y debates para educar lo mejor posible en nuestro mundo, reconociendo a la vez todo lo aprendido hasta hoy.

read more

Pin It on Pinterest