Àngel Calafell i Pijoan

Biography

Àngel Calafell i Pijoan was born in 1909 and died in 1988 without having completed his autobiography. The legacy of his manuscripts reflects his vital involvement in the struggle for the rights of deaf people in difficult political times (Republic, Civil War, Dictatorship, Post-war, Democracy). Despite his strong non-conformist character, with a clear Catalanist and federalist ideology, he became the endearing avi català, with his long beard and his appearance of apostle and prophet; and in the rest of Spain he is known by his seny català.

Publications

La meva vida silenciosa

La meva vida silenciosa

Àngel Calafell i Pijoan neix el 1909 i mor el 1988 sense haver completat la seva autobiografia. L’herència del seus manuscrits reflecteix la seva implicació vital en pro de la lluita pels drets de les persones sordes en èpoques polítiques difícils (República, Guerra Civil, Dictadura, Postguerra, Democràcia). Malgrat el seu fort caràcter inconformista, amb una clara ideologia catalanista i federalista, es converteix en l’entranyable avi català, per la seva llarga barba i el seu aspecte d’apòstol i profeta; i en la resta d’Espanya se’l coneix pel seu seny català.
Per a les persones sordes, la figura de l’Àngel Calafell és un referent, ja que els dóna el protagonisme fundant diferents associacions, assentant les bases de l’actual FESOCA i CNSE i convertint la seva pròpia casa del Barri Gòtic de Barcelona en el «Setè Cel».

read more
Mi vida silenciosa

Mi vida silenciosa

Àngel Calafell i Pijoan nace en 1909 y muere en 1988 sin haber completado su autobiografía. La herencia de sus manuscritos refleja su implicación vital en pro de la lucha por los derechos de las personas sordas en épocas políticas difíciles (República, Guerra Civil, Dictadura, Posguerra, Democracia). A pesar de su fuerte carácter inconformista, con una clara ideología catalanista y federalista, se convierte en el entrañable avi català, por su larga barba y su aspecto de apóstol y profeta; y en el resto de España se le conoce por su seny català.
Para las personas sordas, la figura de Àngel Calafell es un referente, ya que les otorga el protagonismo fundando diferentes asociaciones, sentando las bases de la actual FESOCA y CNSE y convirtiendo su propia casa del Barrio Gótico de Barcelona, en el «Séptimo cielo».

read more

Pin It on Pinterest