Maria Jesús Comellas i Carbó

Biografía

M. Jesús Comellas i Carbó es maestra, doctora en Psicología, profesora emérita titular de Orientación Educativa del Departamento de Pedagogía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Directora del grupo de investigación GRODE (Grupo de Investigación, Orientación y Desarrollo Educativo) de la UAB. Coordinadora del proyecto OVE (Observatorio de la Violencia en las Escuelas), que se desarrolla en 28 centros educativos. Dinamizadora del proyecto de la Diputación de Barcelona «Espacios de debate educativo con y para las familias», que se implementa en diferentes municipios de la provincia con la participación de la comunidad y profesionales relacionados con la infancia y adolescencia. Coordinadora del grupo XEC3 (Red de Experiencia, Conocimiento y Capital Cultural). Colabora con varios medios de comunicación: ARA, Catalunya Ràdio, 8TV y redes de televisiones locales, entre otros. Sus líneas de investigación se centran en la previsión de la violencia en las escuelas y el debate educativo con las familias en el marco de la comunidad y las relaciones multigeneracionales.

Publicaciones

Les relacions interdependents entre persones, generacions i institucions

Les relacions interdependents entre persones, generacions i institucions

Des de fa molts anys es parla de la interdependència com a l’única manera d’afrontar els reptes del món. No sembla que se’n faci gaire cas, més enllà que es conegui la paraula. No es tracta, doncs, d’incorporar un nou terme al nostre vocabulari, ja ric en bones intencions, sinó de fer realitat el sentit de la interdependència, que comporta reconèixer i escoltar seriosament totes les persones, sense la prepotència de qui es creu millor, per tal de construir les relacions tots plegats amb una dependència mútua. 

Naixem dependents i el procés de socialització ens possibilita actuar amb maduresa, autonomia i responsabilitat a fi de compartir reptes conjunts tot sortint de la zona egocèntrica i etnocéntrica que defensa uns valors determinats, reforçats per uns estereotips cada cop més anacrònics i, a la vegada, més potents, vinculats a rendiments, edats i cultures.

Les relacions interdependents impliquen una relació horitzontal, entre generacions i cultures, amb una actitud que permet deixar d’atribuir les responsabilitats pròpies als altres i d’imposar el propi punt de vista, com si fos universal i millor, menystenint les aportacions de cada membre del grup, fet que afavoreix la dependència mútua.

Aquest llibre reflexiona sobre aquestes qüestions i, amb vista a entendre millor el perfil de les generacions actuals, gira la mirada cap als anys 50-70 del segle passat, període en què E. Erikson va concebre la seva teoria dels vuit estadis del desenvolupament psicosocial. Malgrat la consistència del seu enfocament, i arran de l’evolució que ha experimentat la societat, resulta desfasat pel que fa a les edats en què situa cada etapa. Per això, l’actual revisió pot servir de punt de partida per comprendre molts dels canvis esdevinguts, tant individuals com generacionals, així com per preservar els factors essencials que calen per socialitzar-se, madurar i assumir les oportunitats que brinda l’enfocament basat en la interdependència.

leer más
5 raons per aprendre durant tota la vida

5 raons per aprendre durant tota la vida

Està comunament acceptat que cal aprendre al llarg de tota la vida, com també és cert que els coneixements que es van desenvolupant s’han de contrastar amb les «veritats» vigents fins fa pocs anys, ja que el progrés tendeix a posar-les en qüestió. Així, cal assumir que el procés d’aprenentatge no es pot aturar i que és imprescindible saber desaprendre i ressituar les noves informacions, tot preservant-ne d’altres que formen part del bagatge cultural.

Considerant que l’expectativa de vida creix sense parar, i amb vista a evitar que la gent es quedi atrapada en la visió del món que va adquirir durant la seva vida escolar o arran de la seva pràctica professional, s’ha de conscienciar que aprendre és una necessitat, un dret i una responsabilitat social i individual.

S’aprèn a casa, en el si d’experiències quotidianes o culturals, interactuant amb els altres, mirant i escoltant, pels mitjans de comunicació, en llocs específics o, simplement, vivint, perquè la vida mateixa és temps per aprendre. Per tot això, resulta evident que hem de promoure una actitud més favorable envers l’aprenentatge continu, a fi d’assolir una qualitat de vida satisfactòria, més autonomia personal i la capacitat de prendre decisions amb criteri. Encara més, no podem desaprofitar l’enorme valor que representa comprendre i compartir amb altres persones, generacions i cultures, sabers i experiències que la societat no hauria de perdre.

leer más
Un canvi de mirada per abordar i prevenir la violencia a les escoles

Un canvi de mirada per abordar i prevenir la violencia a les escoles

Considerar la violència a les escoles des d’un punt de vista individual com una acció i reacció és perdre tota possibilitat de fer una interpretació holística que doni peu a la intervenció en les seves causes. L’entorn escolar on es desenvolupa la infància i l’adolescència ha de permetre propiciar un aprenentatge de les relacions interpersonals que afavoreixi el procés de socialització de totes les persones en un marc de convivència basat en el coneixement i reconeixement de les persones en la seva individualitat i diversitat. Aquest coneixement ha de ser el fonament per evitar que factors de vulnerabilitat puguin propiciar actituds o conductes marginadores o negatives. Per això cal un canvi de mirada per part de les persones adultes i de la societat.

leer más
Un enfoque educativo para prevenir la violencia en la escuela

Un enfoque educativo para prevenir la violencia en la escuela

En este libro se reflexiona sobre los principales actores y factores que intervienen en el proceso de socialización y se analizan las relaciones interpersonales del alumnado en el grupo de pares que pueden llevar a mejorar el clima del aula. Se proponen estrategias de intervención fundamentadas en la dinámica relacional del grupo, que generan una respuesta educativa ad hoc que parte de la singularidad de cada grupo-clase. A partir de la detección de las fortalezas y debilidades, identificadas en los mapas relacionales y los informes sociométricos, se trata de sentar las bases para la construcción de una convivencia positiva.
Desde la consideración de que el profesorado puede y debe intervenir en la creación de escenarios que generen oportunidades relacionales, se hace una propuesta para prevenir la violencia en el ámbito escolar actuando sobre algunas de las causas que la generan.

leer más
Familia, escuela y comunidad: un encuentro necesario

Familia, escuela y comunidad: un encuentro necesario

El debate constante sobre las dificultades que se presentan en las relaciones entre las familias y la escuela está haciendo crecer la desconfianza entre ambos colectivos, así como aumentar los puntos de desencuentro, a pesar de que cada colectivo expresa el deseo y la necesidad de mejorar dichas relaciones. Este ha sido el punto de partida para abordar el presente libro. Sus autoras, un equipo multidisciplinar, con experiencias profesionales diversas en el marco familiar, escolar y municipal, siempre se han preocupado por fortalecer las relaciones, analizando los puntos de desencuentro y haciendo visibles las oportunidades y experiencias exitosas de algunos grupos.
El presente trabajo, basado en la confianza de que esta situación se puede revertir, se propone la modificación de algunos enfoques actuales y se plantea la posibilidad de abrir nuevos horizontes. Sus principales objetivos son:
• Favorecer la comprensión de los factores identitarios de cada colectivo: familiar, escolar y del entorno.
• Superar las formas prescriptivas que, siendo un marco legal positivo, no logran vincular a la totalidad de las familias.
• Modificar las interpretaciones y atribuciones que se hacen en relación con la participación.
• Favorecer la implicación de la infancia y especialmente la adolescencia en esta comunicación.
El libro está dirigido a familias, profesorado y profesionales que intervengan en el ámbito familiar y escolar. Asimismo, está dedicado de forma especial al alumnado que se está formando en el campo de la intervención educativa y en los contextos de formación continuada, y en general a las personas interesadas en las relaciones entre los diferentes sectores de la educación.

leer más
Un cambio de mirada para abordar y prevenir la violencia en la escuela

Un cambio de mirada para abordar y prevenir la violencia en la escuela

Considerar la violencia en las escuelas desde un punto de vista individual como una acción y una reacción es perder toda posibilidad de hacer una interpretación holística que dé pie a la intervención en sus causas. El entorno escolar donde se desarrolla la infancia y la adolescencia ha de propiciar un aprendizaje de las relaciones interpersonales que favorezca el proceso de socialización en un marco de convivencia basado en el conocimiento y reconocimiento de las personas en su individualidad y divesidad. Este conocimiento es fundamental para evitar que factores de vulnerabilidad pueden propiciar actitudes o conductas marginadoras o negativas. Por eso, es necesario un cambio de mirada por parte de las personas adultas y de la sociedad.

leer más
Generación sénior y mentoría

Generación sénior y mentoría

Los cambios sociales han modificado en todas las generaciones la manera en que se estructura la sociedad en función de la edad y la etapa vital. Adolescencia, juventud y adultez no responden a los parámetros de hace veinte o treinta años y, sin duda, ocurre lo mismo con el grupo formado por las personas que dejan de forma activa el mundo laboral.

La generación sénior, antes conocida como «tercera edad», no tiene nada que ver con la de otros tiempos. De aquí la necesidad de adoptar una mirada diferente que permita comprender esta etapa de la vida, dando nombres diferentes según los distintos momentos: «generación sénior» (hasta los 75-80), «personas mayores» (a partir de los 80-85), «personas mayores con necesidades» (a partir de los 85).

Estos cambios no han comportado solo mayores expectativas de vida, sino mayor formación, una práctica profesional más cualificada y más experiencia, por lo que se dispone de un gran potencial de saberes y conocimientos que no pueden ser ignorados ni olvidados, ya que forman parte de nuestro patrimonio cultural .

Solo otorgándoles un espacio de colaboración en los procesos de construcción de conocimiento mediante relaciones multigeneracionales, será posible este reconocimiento y la participación no sesgada ni cerrada en su colectivo de edad. Por ello se propone su participación, como mentores , en trabajos de investigación en centros de Educación Secundaria postobligatoria (bachillerato o ciclos formativos), en la universidad (grados, postgrados, maestrías) y en instituciones sociales no formales que también realicen investigación.

leer más

Pin It on Pinterest